PŘEHLED

Tato stránka je provozována společností Market Shop. V celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na topmarket-cz. Market Shop nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, za předpokladu, že souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našeho webu a / nebo zakoupením něčeho od nás souhlasíte s naší „Službou“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných smluvních podmínek a zásad stanovených zde a nebo přístupné přes hypertextový odkaz. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníci, obchodníci nebo přispěvatelé obsahu.

Než se přihlásíte nebo použijete náš web, přečtěte si pozorně tyto Podmínky použití. Vstupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nebudete mít přístup na web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky.

Veškeré nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu podléhají také smluvním podmínkám. Na této stránce si můžete kdykoli zobrazit nejnovější verzi Smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravovat nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na web po zveřejnění všech změn představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 – ONLINE PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ

Souhlasem s těmito podmínkami prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště, nebo že jste ve vašem státě nebo provincii pobytu dosáhli zákonného věku, a dali jste nám svůj souhlas s tím, abyste umožnili kterémukoli z vašich nezletilých používat tento web .

Nesmíte používat naše produkty pro nezákonný nebo neoprávněný účel, ani nesmíte při používání Služby porušovat žádný zákon ve vaší jurisdikci (včetně, ale ne pouze, autorského zákona).

Nesmíte přenášet žádné červy, viry ani kód ničivé povahy.

Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek okamžitě ukončí vaše služby.

ODDÍL 2 – OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu.

Rozumíte, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenos přes různé sítě; a (b) změny v souladu s technickými požadavky spojovacích sítí nebo zařízení a přizpůsobení se jim. Informace o kreditní kartě jsou během síťových přenosů vždy šifrovány.

Souhlasíte, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo provozovat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce, prostřednictvím které je služba poskytována,

Názvy použité v této smlouvě jsou začleněny pouze pro větší přehlednost a nebudou tyto podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, KOMPLETNOST A VLASTNOSTI INFORMACÍ

Nejsme odpovědní za to, že informace uvedené na těchto stránkách jsou nesprávné, úplné nebo aktuální. Materiály na této stránce jsou poskytovány pouze pro obecné informace a neměly by se číst ani používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiály na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nemusí být vždy aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 – ÚPRAVY SLUŽEB A CENY

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit poskytování Služby (nebo její části nebo obsahu).

Nejsme odpovědní za vás ani žádné třetí strany za jakékoli změny, změny cen, ukončení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud jsou k dispozici)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezená množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami vrácení.

Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom přesně zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení každé barvy na monitoru počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale není povinno, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství všech produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, podle našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo ukončit jakýkoli produkt kdykoli. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených nebo obdržených vámi splní vaše očekávání nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

ODDÍL 6 – PŘESNOST Fakturačních a účetních informací

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit zakoupená množství na osobu, na domácnost nebo na vyžádání. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané ze stejného zákaznického účtu nebo pod ním, stejnou kreditní kartu nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době dokončení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního uvážení činí prodejci, distributoři nebo distributoři.

Souhlasíte, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účet pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace naleznete v našich zásadách vracení.

ODDÍL 7 – NEPOVINNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nebudeme monitorovat, kontrolovat ani nasazovat.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakékoli podpory. Nemáme žádnou odpovědnost vyplývající z používání volitelných nástrojů třetích stran nebo s nimi souvisejících.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím této stránky je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a musíte zajistit, aby jste si byli vědomi a schvalovali podmínky, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými dodavateli (třetími stranami).

V budoucnu můžeme prostřednictvím Webu nabízet také nové služby a / nebo funkce (včetně uvolnění nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a / nebo služby se rovněž vztahují tyto smluvní podmínky.

ODDÍL 8 – ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou nasměrovat na nepřidružené webové stránky třetích stran. Nemáme žádnou zodpovědnost za kontrolu nebo vyhodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a neneseme žádnou odpovědnost ani odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nejsme zodpovědní za škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než provedete jakoukoli transakci, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ PODMÍNKY A OSTATNÍ IMPLEMENTACE

Pokud se rozhodnete předložit určité konkrétní návrhy (například soutěžní příspěvky) nebo bez žádosti od nás, odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (obecně „komentáře“) “), Souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli, bez omezení, upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Nemáme a nemáme povinnost (1) zachovávat důvěrné připomínky; (2) zaplatit náhradu za případné připomínky; nebo (3) reagovat na připomínky.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle vlastního uvážení určíme, je nezákonný, urážlivý, výhružný, hanlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušující duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky,

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti ani jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat falešný nebo jinak nevhodný, urážlivý nebo obscénní materiál ani obsahovat počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem narušit provoz Služby nebo propojené webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak uvést v omyl nás nebo třetí strany, pokud jde o původ komentářů. Jste výhradně odpovědní za všechny vaše komentáře a za jejich přesnost. Nepřijímáme odpovědnost ani odpovědnost za komentáře,

ODDÍL 10 – OSOBNÍ INFORMACE

Vaše osobní údaje v obchodě se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 – CHYBY, NELEGALITY A ÚVAHY

Na našich stránkách nebo ve Službě mohou občas být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou vztahovat k popisům produktů, cenám, propagacím, nabídkám, poplatkům za doručení produktu, dobám přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a upravit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace o Službě nebo jakémkoli propojeném webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali vaše objednávka),

Nejsme povinni aktualizovat, upravovat nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakémkoli propojeném webu, včetně, bez omezení, informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Na Službu nebo na jakýkoli odkazovaný web by nemělo být přijato žádné konkrétní datum aktualizace ani aktualizace, což by naznačovalo, že veškeré informace o Službě nebo jakémkoli propojeném webu byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů stanovených ve smluvních podmínkách je zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) zapojit ostatní do páchání nebo spáchání protiprávních činů; c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní předpisy; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžování, týrání, urážky, zranění, pomluvy, pomluvy, ponižování, zastrašování nebo diskriminace na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnicity, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jiný škodlivý kód, které budou nebo mohou být použity jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakéhokoli propojeného webu, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje druhých; i) nevyžádaná pošta, skluzu, lék, záminka, pavouk, plazit se nebo šrot; j) pro jakékoli obscénní nebo amorální účely; nebo (k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli propojené webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo přestat používat Službu nebo jakoukoli propojenou webovou stránku za účelem porušení některého ze zakázaných použití. i) nevyžádaná pošta, skluzu, lék, záminka, pavouk, plazit se nebo šrot; j) pro jakékoli obscénní nebo amorální účely; nebo (k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli propojené webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo přestat používat Službu nebo jakoukoli propojenou webovou stránku za účelem porušení některého ze zakázaných použití. i) nevyžádaná pošta, skluzu, lék, záminka, pavouk, plazit se nebo šrot; j) pro jakékoli obscénní nebo amorální účely; nebo (k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli propojené webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo přestat používat Službu nebo jakoukoli propojenou webovou stránku za účelem porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 – ODPOVĚDNOST ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že používání naší služby bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat použitím služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že z času na čas můžeme Službu odebrat na dobu neurčitou nebo Službu zrušit kdykoli bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše použití nebo nemožnost využívat službu je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby poskytované vám prostřednictvím služby jsou (s výjimkou případů, kdy nás výslovně uvádí), poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli je typ, výslovný nebo předpokládaný, včetně veškerých předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a porušení.

V žádném případě nesmějí Market Shop, naši ředitelé, zaměstnanci, zaměstnanci, přidružené subjekty, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovídat za jakákoli zranění, ztráty, nároky nebo jiné přímé, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlých zisků, ušlých příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jiných podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak vyplývající z vašeho používání kterékoli ze služeb nebo produktů zakoupených pomocí služby nebo jakéhokoli jiného nároku jakýmkoli způsobem souvisejícím s používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně , chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakákoli ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu vyplývající z používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu), zveřejněné, přenesené nebo jinak poskytnuté prostřednictvím služby, i když jste informováni o jejich příležitosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody v takových státech nebo jurisdikcích, je naše odpovědnost omezena na maximální míru povolenou zákonem.

ODDÍL 14 – NÁHRADA

Souhlasíte s tím, že odškodníte, hájíte a budete držet neškodný market shop a naši rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, zaměstnance, ředitele, agenty, smluvní strany, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, neškodné za jakékoli nároky nebo nároky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, kterékoli třetí strany vznese nebo které vyplývají z vašeho porušení těchto obchodních podmínek nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo porušení jakéhokoli právo nebo práva třetích stran.

ODDÍL 15 – ODDĚLENÍ

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno za protiprávní, neplatné nebo nepoužitelné, bude toto ustanovení vymáháno v plném rozsahu povoleném platným právem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek služby. ovlivňuje platnost a použitelnost dalších ostatních ustanovení.

ODDÍL 16 – UKONČENÍ

Povinnosti a povinnosti smluvních stran, které vznikly před datem ukončení, zůstávají po ukončení platnosti této dohody pro všechny účely.

Tyto Podmínky použití platí, pokud a dokud neskončíte vy nebo nás. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit oznámením, že již nechcete používat naše služby nebo když přestanete naše stránky používat.

Pokud na základě našeho jediného rozhodnutí porušíte nebo máte podezření, že jste nesplnili některou z podmínek nebo ustanovení těchto podmínek, můžeme tuto dohodu kdykoli bez předchozího upozornění ukončit a vy zůstanete odpovědní za všechny částky splatné do a včetně data ukončení; a / nebo v souladu s tím vám může odmítnout přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – PLNÁ DOHODA

Neschopnost uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo udělení těchto podmínek neznamená vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto Podmínky použití a jakékoli zásady nebo zásady zveřejněné na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí používání Služby, nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a nabídky. , ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně všech předchozích verzí Smluvních podmínek).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek užívání nebudou vykládány proti redakční straně.

ODDÍL 18 – ZMĚNY V PODMÍNKÁCH SLUŽEB

Na této stránce si můžete kdykoli zobrazit nejnovější verzi Smluvních podmínek.

Vyhrazujeme si právo, podle našeho výhradního uvážení, aktualizovat, upravovat nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat změny na našem webu. Vaše další používání nebo přístup na náš web nebo službu po zveřejnění jakýchkoli změn v těchto Podmínkách použití představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 19 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy ohledně Podmínek používání je třeba zaslat na adresu info@topmarket-cz.com.

Account Number: NRA  3308 0020 2010 0003 1966

Company Name:  RUEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD

Account Address: 735, BLD A, WEALTH MANSION, YIWU, CHINA

BENEFICIARY BANK: ZHEJIANG TAILONG COMERCIAL BANK

VAT :7105565400008197

Pojištění přepravy

– Pro koho je toto pojištění určeno?

Pojištění je určeno pro právnické a fyzické osoby.

– Proč je nutné?

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody způsobené a vzniklé v době trvání pojištění na jeho věcech.

– Na co se pojištění vztahuje?

Všechny částky nepřesahující sjednané limity odpovědnosti.

– Pojištění zásilek

V případě poškození nebo ztráty zásilky nečekejte na vyřešení situace v zákonné lhůtě. Stačí nám ztrátu nebo poškození zásilky oznámit, zdokumentovat a my vám obratem zašleme zcela nový kus.

Cena je 0,99 €.

* Pojištění zásilek : Ano Ne